fbpx
Birman
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום 28 במאי 2023, בשעה 16:00 במשרדי החברה באזור תעשייה קדמת הגליל (סמוך לצומת גולני). על סדר יומה של האסיפה: הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים לשנת 2022; מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרו; הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה שאינם דירקטורים חיצוניים עד למועד האסיפה השנתית הבאה; הארכת כהונתה של הגב' איילת מעוז, דירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 4 ביוני 2023; והארכת  כהונתו של מר רפאל פישר, דירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 21 ביולי 2023. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, הוא 27 באפריל 2023 ("המועד הקובע"). בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ישלח את כתב הצבעתו והמסמכים שיש לצרף כמפורט בכתב ההצבעה לחיים זלמן (מנהל הכספים של החברה) במשרדי החברה באזור תעשייה קדמת הגליל (סמוך לצומת גולני) לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, מניין חוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ניתן למצוא בדיווח המיידי שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - www.magna.isa.gov.il, ביום 20 באפריל 2023 (מס' אסמכתה: 2023-01-043530). מסמכים בקשר לאסיפה עומדים לעיון בעלי המניות של החברה במשרדי החברה באזור תעשייה קדמת גליל (סמוך לצומת גולני), אצל נציג החברה, מר חיים זלמן בין הימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

    טלפון.
    טלפון.
    אנחנו זמינים לייעוץ
    שלום וברוכים הבאים לאתר של קבוצת בירמן! צוות שירות המכירות שלנו זמין לרשותכם. השאירו לנו את פרטי פנייתכם עם כמה שיותר פרטים ונשמח לסייע לכם.